Prístupnosť webových stránok povinných osôb

Medzi povinné osoby, ktorých webové sídla musia spĺňať štandardy - vzťahuje sa na ne legislatíva, patria okrem iných obce a vyššie územné celky, no aj právnické osoby v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (školy, škôlky, mestské a obecné podniky, neziskové organizácie, skládky, … ).

Rovnako podľa uvedených pravidiel musia byť zrealizované webové sídla fyzických osôb a právnických osôb, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Základné právne predpisy: