Informácie a komunikácia

Informácie, ktoré hľadáte

Prístupnosť webových stránok povinných osôb

V podmienkach Slovenskej republiky upravuje to, ako má web vyzerať novela 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy (ISVS).

Medzi povinné osoby na ktoré sa vzťahuje uvedená legislatíva, patria okrem iných obce a vyššie územné celky, no aj právnické osoby v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (školy, škôlky, mestské a obecné podniky, skládky, … ).

Rovnako podľa uvedených pravidiel musia byť zrealizované web stránky fyzických osôb a právnických osôb, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Od 1.2 2010 nadobudla platnosť novela zákona o infomačných systémoch verejnej správy.

Tento zákon upravuje

  1. práva a povinnosti povinných osôb v oblasti informačných systémov verejnej správy a činnosti, ktoré zabezpečujú ich prevádzku
  2. základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,
  3. správu a prevádzku ústredného portálu,
  4. postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy.

.


Zverejňovanie dokumentov portál